Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

 

spoločnosť Black Company, s.r.o. sama od seba a bez ďalšieho dbá na ochranu osobných dát, ctíme súkromie osôb a všetky poskytnuté osobné údaje spracovávame s náležitou starostlivosťou a úctou. Odo dňa 25. 5. 2018 však vstupuje do účinnosti Nariadenie (EÚ) (2016/679 GDPR), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

Aby sme urobili litere Nariadenia zadosť, sme povinní vás informovať o vašich právach z hľadiska ochrany osobných údajov a tiež o účele spracovania poskytnutých osobných údajov.

Aké teda máte podľa Nariadenia (EÚ) práva?

Právo na výmaz (zabudnutie) – vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o vás máme) – pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o vás vedieme, s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistíme aktualizáciu vašich osobných údajov na základe vášho podnetu.

Prístup k vašim osobným údajom má obmedzený okruh zamestnancov viazaných mlčanlivosťou, ktorých prístup je regulovaný jednak technickými a jednak administratívnymi opatreniami. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem zákonných dôvodov) a sú v našich systémoch a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich zabezpečenie.

 

1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
• meno a priezvisko,
• poštová adresa,
• fakturačná adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• IP adresa,
• Cookies.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že bol prevádzkovateľom webu riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú prevádzkovateľovi webu poskytnuté dobrovoľne.

*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ webu týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len “Nariadenia”) informuje, že:

• osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa webu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

• pri spracovaní osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu / môže dojsť k automatizovanému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o zamestnanie, ak bude poskytovateľ osobných údajov evidovaný ako neúspešný uchádzač,

• Prevádzkovateľ webu nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

• Prevádzkovateľ webu nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným tretím stranám,

• Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa webu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ webu postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.